Skip to content Skip to footer
Vedtægter 2023

Vedtægter for
Den Frivillige Forening
HEJLSKOV FORSAMLINGSHUS

§1
Foreningens navn er ”Hejlskov Forsamlingshus”. Foreningens hjemsted er Hejlskov, Hejlskovvej 71.

§2
Foreningens formål er at drive, vedligeholde og opretholde forsamlingshuset i Hejlskov, som almennyttigt lokalt samlingssted efter de stedlige behov for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelt, foreningsmæssig, idrætslig og selskabelig art.

§3
Som aktiv og støtte medlemmer, kan optages husstand fra Hejlskov og omegn. Tidligere beboer fra Hejlskov og omegn kan optages som støtte medlemmer. Hver husstand har som aktiv medlem to stemmer. Ved kun en voksen i husstanden har man kun en stemme. Det er muligt at give fuldmagt, hvis man ikke kan møde op. Støtte medlemmer har ingen stemmeret, men må deltage i generalforsamling.

§4
Medlemskontingent skal betales ved generalforsamlingen eller senest 1 måned derefter. Undladelse af at betale kontingent rettidigt medfører, at medlemskabet ophører. Aktive og støtte medlemmer betaler det samme beløb. Hvis en husstand består af kun en voksen, betales halvt kontingent. Generalforsamling beslutter kontingentbeløb for medlemmer.

§5
Bestyrelsen kan – foruden til selskabets møder – udlåne eller udleje forsamlingshuset til møder / til afholdelse af foredrag og diskussioner for enkelte medlemmers med gæster, sammenkomster og festligheder og andre foreninger.

§6
Vedtagelse på generalforsamling sker ved flertalsbeslutninger, dog at vedtagelse af vedtægtsændringer alene kan ske, når mindst 2/3 af medlemmerne har givet møde og mindst 2/3 af de mødende stemmer for forslaget.

§7
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle forenings anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned med dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om året
3. Regnskabs aflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelle

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dags varsel ved opslag, meddelelse pr. mail og på hjemmesiden. Forslag fra aktive medlemmer til behandling, skal indgives skriftlig til formanden senest 7 dage før.

§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter indkaldelse af bestyrelse og skal indkaldes, såfremt 8 medlemmer forlanger det til behandling af samtlige meddelte spørgsmål.

§9
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges for en 2 år af gangen. Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og udlejer.

§10
Bestyrelsen fastsætter strøm og varmeafgift. Generalforsamlingen fastsætter prisen på udlejning af forsamlingshuset.

§11
Foreningen tegnes af formanden og kassere.

§12
Såfremt bestyrelsen eller generalforsamlingen skønner, at foreningens fortsættelse ikke kan ske, således at foreningens formål fremmes, skal der stilles forslag om ophør. Ophør kan alene ske, når mindst 2/3 af medlemmer har givet møde og mindst 2/3 af de mødende stemmer for forslaget. Kan gæld ikke dækkes af aktiver, kan der pålignes de enkelte medlemmer at foretage indbetaling.

§13
Ved en opløsning af foreningen træffer den opløsende generalforsamling beslutningen om, at stille evt. midler til rådighed for almennyttige formål i lokalsamfundet og om hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne som bestemt.

Generalforsamlingen den 17-03-2023

– Vedtægter 2023 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk