Skip to content Skip to footer
Vedtægter 2021

Vedtægter For HEJLSKOV FORSAMLINGSHUS.

§ 1.
Selskabets navn er ”Hejlskov forsamlingshus”. Selskabets hjemsted er Hejlskov.

§2.
Selskabets formål er at oprethold og drive Hejlskov Forsamlingshus, der er selvejende institution.

§3.
Bestyrelsen kan – foruden til selskabets møder – udlåne eller udleje forsamlingshuset til møder / til afholdelse af foredrag og
diskussioner for enkelte medlemmers med gæster, sammenkomster og festligheder og af ungdomsforeninger eller andre foreninger. Dans må kun foregå efter tilladelse af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer har ret til at være tilstede ved sammenkomster, der afholdes af foreninger, og at forlange sammenkomsten afsluttet, såfremt det skønnes, at sammenkomsten ikke afholdes på en sådan måde, der er stemmende med selskabets formål og interesse. En generalforsamling kan altid med almindeligt flertal bestemme, at et bestyrelsesmedlem skal være tilstede ved foreningssammenkomster, hvor bal afholdes. Bestyrelsen fastsætter for hver sammenkomst, til hvilken tid lokalerne skal rømmes.

§4.
Vedtagelse på generalforsamling sker ved flertalsbeslutninger, dog at vedtagelse af vedtægtsændringer alene kan ske, når mindst 2/3 af medlemmerne har givet møde og mindst 2/3 af de mødende stemmer for forslaget.

§5.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned med dagsorden:

1. Beretning om året.

2. Regnskabs aflæggelse.

3. Valg af bestyrelse.

4. Valg af revisorer.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 8 dages varsel ved opslag, meddelelse ved mælkekuske eller bekendtgørelse i et dagblad.

§7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter indkaldelse af bestyrelse og skal indkaldes, såfremt 8 medlemmer forlanger det til behandling af samtlige meddelte spørgsmål.

§8.
Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges for en 2 år af gangen.

Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer.

§9.
Bestyrelse påser, at foreningens formand overholder og forestår udleje af lokaler og fastsætter efter bestyrelsens beslutning regler for lejeafgift og renholdelse.

§10.
Selskabet tegnes af formanden og kasseren.

Bestyrelsen kan optage prioritetslån i selskabets ejendom, dog af prioriteringen skal være godkendt af en generalforsamling, hvor mere end halvdelen af medlemmerne ifølge medlemsfortegnelse skal have givet møde. Bestyrelsens erklæring herom er tilstrækkelig overfor tinglysningsmyndighederne.

§11.
Udgifter til selskabet drift pålignes hvert år medlemmerne i det omfang de ikke dækkes af lejeindtægter eller andre indtægter.

§12.
I omtalen af bestyrelsen til de af generalforsamlingen valgte revisorer og skal efter disses godkendelse 1. marts være fremlagt til eftersyn hos kassereren.

§13.
Såfremt bestyrelsen eller generalforsamlingen skønner, at selskabets fortsættelse ikke kan ske, således at selskabets formål fremmes, skal der stilles forslag om ophør. Ophør bestemmes da i overensstemmelse med reglerne i §4.

Kan gæld ikke ikke dækkes af aktiver, kan der pålignes de enkelte medlemmer at foretage indbetaling.

§14.
Ethvert medlem er ved salg af ejendommen pligtig at foranledige, at køber indtræder i forsamlingshuset og overtager pligter efter vedtægterne. Medlemmerne forpligtiges ved underskrift på en samtidig hermed oprettet deklaration til overholdelse heraf. Deklarationen læses som servitut på ejendomme tilhørende selskabets medlemmer.

Deklarationen skal tåle en hver form for pantsætning, og må således ikke være til hinder for lysning af størst mulig kredit- eller hypotekforeningslån, sparekasse- eller banklån.

Aage Dahl
Landsretssagfører
Viborg
D/BO
J. nr.165 b/L.

§10 er revideret på generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus 24. juni 2021 som skrevet ovenfor

– Vedtægter 2021 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk