Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus
Torsdag den 24. juni. 2021 kl. 19.00

Tilstede var Tanja, Jens Kjær, Kim D, Janne D, Fanne F, Gerry, Sonja, Frank, Anne-Mette, Poul Erik, Rita, Niels, Ejvind, Kirsten, Chris, Birgitte, Björg, Rikke, Anders og Jan.

1.  Valg af ordstyrer og referent
Janne Fruergaard som ordstyrer og referent Rita Hellerup, Sonja/Anne-Mette

2. Formandens beretning
Året har været præget af nedlukning i forbindelse med Covid 19. 2 udlejninger, 1 jagt og 1 sommerfest. Køkkenet er renoveret, med krone til krone tilskud.

3.  Årsregnskab
Sonja fremlagde regnskabet for kasser Janne. Indtægter i alt kr. 35.544 heraf aktivitetstilskud kr. 11.319, fordi der ingen aktiviteter har været i forsamlingshusene 2020 blev tilskuddet fordel imellem alle. Udgifterne beløb sig til kr. 15.136

Årets overskud kr. 20.407.

Regnskabet blev godkendt.

 4. Køkkenrenovering
Frank fortalte om renoveringen. Det har taget flere år at komme hertil, tegningsarbejde, budget, indhentning af tilbud, udførsel af projektet. Det store arbejde har Poul og Frank udført i fællesskab. Det færdige resultat blev besigtiget af de fremmødte og godkendt. Som tak fik de chokolade og champagne.

5. Fastsættelse af kontingent
Der blev besluttet at kontingent forsat er kr. 200 pr. husstand, passive kr. 300 og for single kr. 100

6. Forslag til ændring af vedtægter
§10 “Selskabet tegnes af bestyrelsen” foreslås ændret til:
“Selskabet tegnes af formanden og kassereren”
Forslaget blev enstemmig vedtaget af de fremmødte.

7. Hjemmesiden
Hans var ikke til stede, derfor ingen information om brugen af vores hjemmeside.
Folk havde generelt været glade for julekalenderen, håber det vil forsætte. Jan sagde på vegne af Diana, at hun godt kunne komme med forslag til ændringer af hjemmesiden.

8. Valg til bestyrelsen
Tanja og Jens samt Janne og Kim er trådt ud af bestyrelsen. Sonja og Frank, Anne-Mette og Poul trådte ind i stedet.

9. Næste projekter
Skabe fra kaffestuen flyttes ud i forgangen, til henholdsvis kosteskab og rengøringsartikler.

Emner til krone til krone tilskud for 2022:

  • Reparation af foldedør til salen – bl.a. hængsler, maling
  • Opfriskning af kaffestuen – paneler males, væggene males
  • Alle indvendige vindueskarme skal spartles og males.
  • Gelænder til loft repareres og males

10. Evt.
Poul forsætter med græsslåning
Internet til huset vil Poul undersøge nærmere om.
Da der er altid store vandpytter for enden af huset, når der regner, det vil Chris se nærmere på.

Mellem ungdomshuset og forsamlingshuset er græsset ofte blød, og folk vil gerne tæt på bagdøren. Det resulterer ofte i, at bilerne ikke kan komme fri. Der foreslås evt. at lægge fliser her. Garry, Chris og Poul ser nærmere på sagen.
Vedr. lån af porcelæn, stole og borde skal udlejer altid kontaktes inden afhentning. Der skal desuden udfyldes formular i køkkenet, hvor det lånte skal noteres.

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende generalforsamlingen og ser således ud:

Formand: Anne-Mette Kristensen samt menigt medlem Poul Erik Kristensen
Kasserer: Sonja Neumann samt menigt medlem Frank Neumann
Udlejer: Janne Fruergaard Keyes samt menigt medlem Garry Keyes

– Generalforsamling 2021 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk