Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus
Fredag den 28. febr. 2020 kl. 19.00

 

Jens Kjær bød velkommen til årets generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus

Tilstede var Janne & Kim, Solveig & Flemming, Tanja & Jens, Rikke & Hans, Janne & Garry, Jens Ramsdal, Ejvind, Anne Mette & Poul Erik, Sonja & Frank, Rita & Niels, Kirsten & Erik, Helle Larsen Jensen samt det nye par i byen, Diana & Dan

Pkt. 1 valg af ordstyrer: Ejvind og referent: Kirsten

Pkt. 2 Formanden beretning
Jens fremlagde den korte version af en beretning: af arrangementer var der blevet afholdt den sædvanlige forårsrengøring, spillet petang, afholdt sommerfest, høst-jagt-fest og jule-kom-sammen. Forsamlingshusets vinduer er blevet malet – stor tak til Sonja & Frank – en dør er blevet malet, taget er blevet renset for alger og der er blevet lagt nyt stenmel på petang-banen – så den er klar til en ny sæson.

Der er ikke noget nyt omkring renovering af køkkenet. Et forslag foreligger med en opdeling af rummet, så der er en afdeling til madlavning og en del til opvask mv. Der skal energi til at være tovholder på sådan et projekt – men pusten er vist gået ud af udvalget. Der har ikke været afholdt møder siden sidste generalforsamling, der har ført til en indretning af køkkenet som alle har kunnet tilslutte sig. Men det ligger fast, at hvis der skal lavet om i køkkenet med det tilskud der er bevilget, så skal det snart slåes i gang, da projektet skal være afsluttet inden årets udgang – altså 31-12-2020.
Arbejdsgruppen består af Hans, Jens Kjær, Solveig, Bjørk og Janne Folden

Af indkomne forslag nævnte formanden kort muligheden for at opsætte en hjertestarter. Trygfonden stiller gratis en starter til rådighed – og der medfølger måske også et kursus… dette undersøges af bestyrelsen.

Formandens beretning blev herefter vedtaget

 

Pkt. 3 Årsregnskabet fremlægges
Kasserer Janne fremlagde et regnskab med et flot resultat der forøgede egenkapitalen – saldoen på banken – med godt 21.000 kr.
Indtægter ved kontingenter 3950 kr. Driftsomkostninger el, vand, skatter, netbank og forsikring kostede huset 6.778 kr. Vedligeholdelses omkostninger stenmel, kaffekander, glas, rensning tag og maling af vinduer kostede huset 3.163 kr. En lille renteudgift på 426 kr. Ind i kassen er gået 1468 kr. ved udlejning, overskud ved sommerfest, petang, jagt, høstfest og julehygge 1.999 kr. Hertil kommer det årlige tilskud fra Skive Kommune og aktivitetstilskud 22.864 kr.

Frank lovede at hjælpe med at lave en skabelon til et regnskab.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Pkt. 4 Køkkenrenovering
Forsamlingen diskuterede herefter køkkenprojektet – og der var bred enighed om en opfordring til det eksisterende udvalg om at sætte sig sammen og prøve at komme videre med projektet. De tilstedeværende fra gruppen nikkede og de vil forsøge at komme med et oplæg til fremlæggelse til forårsrengøringen.
Ud fra tilbud, har Skive Kommune bevilget et tilskud på 45.207,63 og der er to år til at udføre projektet. Det første år er altså bare gået… Det er også den mulighed at give Skive Kommune besked på at vi ikke kan gøre projektet nu – og så fremkomme med en ny ansøgning – eller måske en ny deadline for afslutning ?

Vi har mulighed for at få et industrikøleskab – mon det kan passe ind i renoveringsprojektet.

Hans har sendt et forslag til bestyrelsen med et ønske om at få opsat en hjertestarter. Dette er omtalt i formandens beretning

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent
Medlemslisten var skrumpet lidt, da både Gry og Ingrid har meldt sig ud ved fraflytning fra byen. Til gengæld kan vi byde velkommen til det nye unge par i byen, Diana og Dan – og derudover har Peter Dahl meldt sig ind.
Så medlemstallet er igen status quo med 17 aktive medlemmer/husstande og 2 passive.
Der var bred enighed om at kontingentet ligeledes blev status que – 200 kr. pr. husstand 

Pkt. 6 Hjemmeside
Hjemmesiden kører endnu siger webmaster Hans. Vi har faktisk to hjemmesider.
Webmaster styrer hjemmesiden hejlskov.mono.net med hård hånd – og når en ny hjemmeside www.hejlskov.eu er oppe at køre er det meningen at dette arbejde vil overgå til bestyrelsen, eller en anden person der har lyst til at arbejde med hjemmesiden.

Pkt. 7 Valg til bestyrelsen
Solveig & Flemming træder ud af bestyrelsen og nyvalgt blev Janne & Garry.
Tanja & Jens samt Janne & Kim er på valg næste år.

 

Pkt. 8 Evt.
Der bliver endvidere lavet en ny e-mail og telefonliste

Af kommende arrangementer er flg. fastsat:
Forårsrengøring: 25. april kl. 9.00
Sommerfest: ???
Jagt/høstfest: 24. oktober

Kirsten fremkom med et forslag til at Forsamlingshuset giver en ”velkomstkurv” til de nye der flytter til byen. Det gør de i de andre småbyer i Nordfjends – Hald, Lund, Bøstrup, Ørum osv. Der købes en kurv ala 200 kr. som indeholder lidt vin, øl, snack mv – og diverse foldere og brochurer fra området, skolen og idrætsforeningen, børnehaven mv. I nogen områder er der tillige et gavekort til den førstkommende fest, så der kan spises gratis.
Alle syntes det var et godt initiativ, og det blev vedtaget at bestyrelsen skal være overbringer.
Første par på listen er Diana & Jan. Janne sørger for det.

Til Jagt/Høstfesten er Carstens Musik bestilt til at spille. Det er fint at holde ved traditionerne – og det skal vi blive ved med, mente Solveig. Hvis nogen har lyst til at arrangere en Hawaii fest (eller andet) så find en anden dato – der vil helt sikkert være opbakning til begge fester 😊

Poul mener der er lidt problemer med vandet/drænet på græsplænen over mod Alfreds ejendom.
Pga det våde vejr står der vand på plænen helt ind til husmuren. Kan det mon skade inde under huset ?

Tagrensning bestilles igen – Poul

Formanden og ordstyreren takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
– Generalforsamling 2020 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk