Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus fredag d. 31. marts 2017.

 

 1. Valg af ordstyrer og referent
  Anne Mette valgt til ordstyrer og Janne von Domarus til referent.
 2. Formandens beretning
  Formanden Kirsten Andersen gennemgik årets aktiviteter og beretning.
  Forsamlingshuset var udlejet 8 gange i 2016, derudover var der forskellige aktiviteter og fester, som formanden berettede om. Jævnfør formandens beretning.
 3. Regnskab
  Regnskabet for 2016/17 gennemgået. Der har været en række store udgifter til husets forbedring i årets løb. Til trods for det er der et overskud på ca. kr. 14.000. Jævnfør regnskabet andetsteds.
 4. Kontingent
  Fastsættelse af kontingent på kr. 200 pr. husstand for par og kr. 100 for enlige pr. husstand.
 5. Indkomne forslag
  Behandling af indkomne indslag: køb af nyt køleskab. Køleskabene lukker ikke rigtig – og termostaten er ustabil. Punktet bliver endelig drøftet under eventuelt. Dog bliver der talt videre om, hvilken størrelse køleskabet skal have. Solveig ønsker sig et dobbelt køleskab. Det kræver sikkert en omrokering af indretningen, hvor skabene skal stå. Jytte stiller til forslag, om vi kan indkøbe mopper til gulvvask. Det bliver købt ind til forårsrengøringen, efter der er tjekket på loftet, efter hvad der står der.
 6. Hjemmesiden
  Hans fortæller om hjemmesidens aktiviteter. Det har været et stille år. Der var ikke mange, der havde bidraget med indslag, kommentarer eller lign. Rundt om bordet er der dog enighed om, at det er superhyggeligt at hjemmesiden er der og fungerer så godt. Tak for det, Hans. Hans har betalt for hjemmesiden i december 2016, han mangler at få betaling – og det står ikke i regnskabet.
 7. Valg til bestyrelsen
  Bestyrelsen foreslå Rikke og Hans og Ejvind og Hanne. Ejvind er meget glad og lettet – han har ventet på valget i laaang tid. Begge par er indgået i bestyrelsen uden brok.
 8. Eventuelt
  Solveig spørger til støtteordningen, passiv medlem hvad det indebærer. De passive medlemmer indbetaler et beløb, som de selv fastsætter. De har ingen stemmeret til generalforsamlingen og ingen nøgle til huset. P.t. er det kun Esther og John, der er støttemedlemmer. De gav i 2016 kr. 300. Ejvind lufter holdningen til støttemedlemmer, hvad er det vi vil med huset og fællesskabet. Er det okay at alle i teorien kan blive støttemedlem? Det vil betyde noget for byen, hvis vi ikke støtter arrangementer i forsamlingshuset. Poul Erik stiller forslag til jordstykket foran forsamlingshuset ud til vejen. Der er et græsstykke, der er meget blødt, mudret og det er svært for græsset at gro. Det bliver drøftet, hvad der kan gøres: lægges fliser, asfalt eller andet. Der bliver talt om det er noget kommunen vil støtte. Frank stiller forslag til fliser, der lægges dybt i jorden og giver stabilitet, men græsset kan gro lidt i toppen af flisen. Poul Erik kunne ønske, at de høje træer mod ungdomshuset blev fældet, for at græsstykket kan få mere lys. Træet på hjørnet , hvor brandhanen står, er forsamlingshusets jord – muligt ønske om at fælde træet. Vi skal snakke tingene ordentligt igennem, inden der bliver truffet beslutning. Poul Erik spørger videre til om taget skal sprøjtes 1 gang om året. Der er enighed rundt om bordet, at der bliver sprøjtet. Vita stiller forslag til generalforsamlingen om ikke der kan gøres noget for fluer og spyfluer. Kan der sprøjtes eller sprayes noget på vinduerne. Der menes ikke, at der kan gøres noget ved fluerne udover brug af en kost! Poul tager ordet igen, trods Ejvind afbryder… Der er søgt tilskud hjem til renovering af vinduerne mod vejsiden. Det er Kristian (Pouls bror), der har givet tilbud til renoveringen. Poul spørger til maling af vinduerne, og farverne skal forblive røde og gule. Det er rammerne, som vinduerne sidder i, der skal renoveres. Selve krydset og rammen er okay. Kommunen giver tilskud til renovering af vinduer på ca. halvdelen. Hvis vinduerne skulle udskiftes helt, ville det koste kr. 75.000, men tilskuddet fra kommune ville være på kr. 15.000. Derfor faldt valget på renovering af vinduerne idet prisen blev kr. 23.000 mod kr. 60.000. Kristian leverer vinduerne hvidmalet. I løbet af foråret må der tages stilling til farvevalg på vinduerne. Det bliver besluttet, at Kristian skal i gang med opgaven hurtigst muligt. Det er stadig usikkert, hvem der skal male og hvornår. Køleskabsbeslutningen skal den nye bestyrelse tage stilling til.

Til stede til generalforsamlingen var: Niels og Rita, Kirsten og Erik, Frank og Sonja, Vita og Jens, Ejvind, Poul og Anne Mette, Hans og Rikke, Jytte og Niels, Janne og Kim og Solveig.

Til slut inden referatet afsluttes, opfordrer Kirsten til, at man sørger for, at det man låner fra huset altid kommer tilbage!!

Erik afsluttede med ordene ”Tak for god ro og orden”, og rygerne gik ud og bestyrelsen i køkkenet efter mad, øl, vand og kaffe. Dejligt.

– Generalforsamling 2017 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk