Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus fredag d. 11. marts 2016.

Generalforsamlingen blev indledt med et øjebliks stilhed – et øjeblik hvor vi mindes en stor personlighed, som på mange måder har gjort Hejlskov til noget særligt! Æret være Peters minde. Peter Smidts alt for tidlige død har påvirket os alle dybt.

Herefter fik Jeppe Jensen et kvarters tid til at fortælle om menighedsrådets arbejde og hvilke opgaver, de tager sig af. Der er menighedsrådsvalg i 2016 – og rådet har ønsket at komme ud i alle de små samfund og møde menigheden. Rådet var endvidere sponsor for aftenens måltid, som blev indtaget lige efter Jeppes indlæg. Tak for mad til menighedsrådet.

Herefter gik vi i gang med dagsordenen:

 1. Valg af ordstyrer og referent 

Jytte Laigaard blev valgt til ordstyrer og Kirsten Andersen til referent.

 1. Formandens årsberetning ved Erik Andersen
  Formanden, Erik Andersen, fremlagde beretningen om årets gang. Forsamlingshuset har været udlejet 8 gange i løbet af det sidste år. Vi fornemmer der har været en lille efterspørgsel på vort lille forsamlingshus, der er blevet ekstra charmerende og hyggelig efter opførslen af ”Peters pejs”. Året startede med forårsrengøring, hvor der blev gjort rent i alle hjørner – både inde og ude. Der blev plantet og lagt nyt grus i ”for-haven”. Et par bænke blev ligeledes flyttet til denne side af huset. Forsamlingshuset har afholdt sommerfest med deltagelse af 26 voksne og 8 børn, Fællesjagt og Jagt/Høstfest med deltagelse af 36 personer samt en forhåbentlig genindførelse af julehygge 5. juledag med deltagelse af 28 voksne og 14 børn. Bestyrelsen er utrolig glad for den opbakning, der har været til alle arrangementerne – det er dejligt, når der bliver bakket op om de aktiviteter, der foregår i og omkring huset. En speciel tak skal lyde til de unge mennesker, som troppede op til ”bonde-bal” – vi håber Ingrid Fihl igen i år vil holde sin fødselsdag i Hejlskov. I samme åndedrag vil bestyrelsen gerne høre forsamlingens mening omkring høstfestens menu. Er det ved tiden at finde på noget nyt/gammelt – eller skal vi fortsætte med jagtmenuen? Udenfor er pentanquebanen blevet brugt til de flittige spillere. Med hensyn til vedligehold var det egentlig meningen, at der skulle have været malet loft og endegavl/pejs. Men da vi har søgt Skive Kommune om tilskud til et lyd/isolerende projekt til loftet, blev dette udsat indtil videre. Tilskuddet er bevilget nu, og vi kan iværksætte projektet. Der blev nedsat et malerhold på sidste generalforsamling til loft/endevæg. De får så chancen for at male endevæggen, så snart loftet står klar. Poul Erik Kristensen har lovet at være tovholder på loftprojektet. Forsamlingshuset er udlejet den 23. april, og vi vil prøve, om vi kan blive færdige inden … både med loft og maling. Dato for hovedrengøring er udsat af hensyn til projektet. Forsamlingshuset har 16 husstandsmedlemmer og 3 støttemedlemmer. Kassereren kommer nærmere ind på alt det med indtægter og udgifter. Frank Neumann og Erik Andersen deltog i Forsamlingshus-udvalgsmøde den 27. janaur2016: Forsamlingshus-puljen har til samtlige forsamlingshuset kr. 217.100 til aktivitetstilskud, kr. 543.000 til fast tilskud og kr. 224.500 til vedligehold. Hejlskov vil få en bid af kagen kr. 17.000 i fasttilskud, aktivitetstilskud kr. 3.565 (gives til møder og kultur). Ligeledes har vi fået bevilget kr. 29.284 i tilskud til loftet i store sal. Som noget nyt fra 2017 vil der også være tilskud til momsbeløbet. På Skive Kommunes hjemmeside kan nu findes en formular, når bestyrelser skifter. ”Gamle” bestyrelsesmedlemmer vil så undgå at modtage post, mail m.m. Næste års møde vil være i Harre.
  Bestyrelsen har sat flg. aktiviteter til dato: Forårsrengøring 16. april, sommerfest 25. juni, høstfest 29. oktober og julekomsammen 29. december.
  Efter formandens beretning, var der nogen snak frem og tilbage om loftprojektet. Hans Egelund var bange for, at man vil komme til at ødelægge noget af sjælen ved vort gamle forsamlingshus – og fremkom med nogle krav til, hvordan det blev sat op. Både Poul Erik Kristensen og Jens Kjær var enige i disse krav – at det er håndværkere, der skal sætte loftet op , og de kender også til de krave, der stilles. Alle var dog enige om, at det er et problem, at der er så dårlig en akustik i huset og at det er et problem, at der sætter sig fugt på loftet, som senere kan sætte sig som skimmelsvamp. Frank Neumann forklarede, at det ikke er altid at der bliver luftet nok ud efter et arrangement, og så vil fugten sætte sig. Det er vigtigt, at der bliver luftet ud, så temperaturen ude og inde er den samme! Et lille fugt-anlæg kan også løse problemet med fugten. Jens Kjær havde prøver med af de troldtekt plader, der er tiltænkt loftet, så medlemmerne kunne se, hvad type der skal sættes op. Forsamlingen stemte ved håndsoprækning om loftet skulle laves eller ej. Det blev vedtaget med et stort JA.
 1. Årsregnskab ved kasserer Anne-Mette Kristensen
  Anne-Mette Kristensen fremlagde regnskabet med indtægter på i alt kr. 16.478: Kontingent kr. 3.700, udlejning kr. 6.694 og et samlet tilskud på kr. 6.084 vedr. arr. Udgifter ialt kr. 12.873: Generalforsamling kr. 1.294, forårsrengøring kr. 499, Hosting hjemmeside kr.168, forsikring+skat+el og vand i alt kr. 7.154, grus og beplantning kr. 2.502 og diverse kr. 1.254. Regnskabet viste et overskud på i alt kr. 3.605. Beholdning på bankbogen kr. 118.128,99 pr. 10.03.2016. Hertil kommer så et aktivitetstilskud fra Skive Kommune på kr. 3.565 og et fast tilskud på kr. 17.000. Der er heller ikke købt olie i 2015, så der vil komme en udgift snart. Regnskabet blev godkendt uden bemærkning.

 2. Fastlæggelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent – husstand kr. 200. Dette blev vedtaget.


 3. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen havde forslag til vedligeholdelse. Herunder loftet i store sal, som diskuteret under formandens beretning. Maling af endegalv i den store sal, når loftprojekt er på plads. Det blev vedtaget at fortsætte med samme okker-gule farve, men at det kun er væggen, der skal males. Peters Pejs skal stå i det rå look, som den står i dag. Det tidligere malerhold står for dette. Husets fordør trænger også til en omgang maling – hvis muligt et 2016 projekt, men kan udsættes. Vinduerne trænger til en kærlig hånd. Der blev diskuteret forskellige muligheder. Udskiftning eller reparation. Jens Kjær vurderer en udskiftning til kr. 5-6.000 pr. vindue. Det blev besluttet, at bestyrelsen gennemgår samtlige vinduer og kommer med en oversigt over, hvor slemt det står til – evt. en pris. Det blev besluttet at søge tilskud til reparation af vinduer hos Skive Kommune. Husets tag trænger hårdt til at bliver sprøjtet for alger. Poul Erik vil prøve at få en årlig fornuftig pris af ”Alge-manden”. Under indkomne forslag havde Rikke og Hans Egelund indsendt forslag til tiltag og sammenhold i Hejlskov. Badeplatform, shelter ved Hejlskov strand, løbeklub, fælles grøntsagsmark, biblioteksskab, filmaften, fællesspisning og meget mere. Alle forslag rigtig fine – men bortset fra filmaften og fællesspisning, hører tiltagene ikke under Forsamlingshuset. Er der nogen, som vil arbejde med en badeplatform (Garry Keyes og Hans Egelund vil undersøge mulighederne) eller en grøntsagsmark, så er man velkommen til dette …. Så det er spændende om der bliver lavet nye tiltag for Årets Område 2020…. Filmaften, fællesspisning eller anden spændende underholdning er ligeledes lagt ud til forsamlingen – er der nogen, der ønsker at arrangere, er man velkommen til dette. Forsamlingshuset vil da blive stillet gratis til rådighed – dog med det krav, at det er et arrangement for Hejlskov-folket. Udvides området er det til normal leje-takst. Huset skal afleveres i rengjort stand.

 4. Hjemmesiden ved Hans Egelund
  Hans Egelund, webmaster, forklarede at pga. en systemopdatering hos mone.net, havde han været nødt til at lave nyt udseende på husets hjemmeside www.hejlskov.mono.net. Opdateringen har også betydet, at det bliver lidt dyrere at hoste hjemmesiden. Dette blev bevilget. Hans opfordrede til at alle sender fotos og tekst til upload på siden. Nyt som gammelt – Der var bred enighed om, at det er en flot hjemmeside, som er nem at navigere rundt på. Tak til Hans for det store arbejde.

 5. Valg til bestyrelsen
  Anne-Mette og Poul Erik Kristensen træder ud af bestyrelsen. Det nye par i bestyrelsen er Rita og Niels Juul.

 6. Eventuelt
  Kirsten Andersen efterlyste manglende stålfade. Hvis nogen har dem liggende hjemme, må de gerne leveres tilbage til huset. Bestyrelsen ønskede, som tidligere nævnt, en tilkendegivelse omkring menuen til Høstfesten. Det blev diskuteret frem og tilbage, men sparket tilbage med besked om, at det må være op til den siddende bestyrelse. En anden tilberedning af dyrene, fx Bambi-gryde var også en nævnt mulighed. Jens Kjær kom med et indspark om, at der nok er nogen af de ”udefra kommende” gæster, som kommer fordi menuer er vildt.

  Herefter sagde formand og ordstyrer tak for god ro og orden – tak for i aften.

  Til stede ved generalforsamlingen var: Garry Keyes, Janne og Kim von Domarus, Rikke og Hans Egelund, Jens Kjær, Vita Djervad, Jeppe Jensen, Jytte og Niels Laigaard, Anne Mette og Poul Erik Kristensen, Sonja og Frank Neumann, Rita og Niels Juul samt Kirsten og Erik Andersen.

  Kirsten Ryttergaard
– Generalforsamling 2016 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk