Skip to content Skip to footer
Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling i Hejlskov Forsamlingshus 14. marts 2012
 
Fremmødte:
Bjørg og Peder (formand); Tanja og Jens K. (udlejer); Jytte og Niels L. (kasserer); Rita og Niels J., Rikke; Vita og Jens R.; Anne-Mette og Poul; Sonja; Hanne og Ejvind; Janne D. og Kim; Janne F.; John.
 
 
Referat ifølge dagsorden:
 
Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 
Bestyrelsens dagsordensforslag blev vedtaget. Poul blev ordstyrer og John referent.
 
Ad 2. Formandens beretning
Der har været et mindre antal udlejninger. Bestyrelsen arrangerede i årets løb forårsrengøring, petanque, sommerfest, fælles jagt, jagt/høstfest. Der er – med et rigtig flot resultat – blevet foretaget afslibning og lakering af gulvet i den store sal.   
 
Ad 3. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet
Indtægter i alt 31.476 kr. : Lejeindtægter 4.134 kr., overskud fester 5.800 kr., aktivitetstilskud 2542 kr., driftstilskud 15.000 kr. og  kontingent 4.000 kr.
Udgifter i alt 20.120 kr.:  Strøm 3.555 kr., E-skat 493 kr., forsikring 1.632 kr., vand og renovation 4.405 kr., gulvafslibning 8.215, og diverse 1.820.
Overskud i alt 11.364 kr.
Kassebeholdning 49.965 kr.
Haralds donation (på særlig bankkonto) udgør nu med påløbne renter 51.228 kr.
 
Ad 4. Fastlæggelse af kontingent 
Det blev vedtaget at fastholde et medlemskontingent på kr. 200 per husstand.
 
Ad 5. Behandling af indkomne forslag A – E
Der udspandt sig en livlig, og meget detaljeret debat omkring nogle af de mange underpunkter:  
 
Ad A. Utæt tag
Jens K. vil sondere, hvad der bør gøres, samt undersøge prisen.
 
Ad B. Opsætning af loftsventilatorer
Punktet blev drøftet på den ekstraordinære generalforsamling og nu vedtaget at købe to loftsventilatorer til i alt maksimalt 5.000 kr.  
 
Ad C. Diverse forbedringer m.v. af forsamlingshuset
Baggangsdør, trappe, og nedsunkne fliser: Der skal ses på det ved forårsrengøringen.
Maling af gavl i den store sal: Jens K. undersøger muligheder og pris til næste generalforsamling.
Plader i loft i sal m.h.t. forbedret akustik: Troldtex, Rockfon, evt. som bafter, blev drøftet. Peder vil undersøge muligheder til næste generalforsamling. 
Forsamlingshusets vedtægter: Vedtaget, at alle husstande bør have en kopi af disse.
Passive medlemmer: Rettigheder og pligter for forskellige medlemsformer (”aktive”, ”passive”, ”støtte-medlemmer” m.fl.) skal behandles på næste generalforsamling. Bestyrelsen kommer med et udspil forinden, og der skal evt. føjes til vedtægterne desangående.
 
Ad D. Opbygning af pejs med indsats
Selve modellen af pejsen, tegnet af Peder, blev udvalgt og besluttet på den tidligere afholdte, ekstraordinære generalforsamling. Nu, med baggrund i bevillingen af et ganske pænt beløb til pejsen kom diskussionen bl.a. til at dreje sig om, hvor meget det så i øvrigt kommer til at koste forsamlingshuset. Der blev således udtrykt bekymring omkring det økonomiske aspekt. Der blev også givet udtryk for, at retningslinjerne for brugen af pejsen samt efterfølgende oprydning og rengøring skal være meget håndfaste. Der blev ytret forventninger til, hvor megen værdi og fornøjelse pejsen kan give til brugerne af huset. Opbygning af pejsen blev vedtaget med et markant flertal, og der synes at være bred enighed om, at pejsen hovedsagelig skal udføres af professionelle.
 
Ad E. Supplerende el-radiatorer
Forslaget om anskaffelse af supplerende el-radiatorer til opsætning under vinduerne blev diskuteret, men en eventuel vedtagelse blev udskudt til en senere generalforsamling.
 
Efter de langvarige drøftelser under punkt 5 fulgte så de resterende, mindre punkter på dagsordenen:
 
Ad 6. Nyt/brugt køleskab
Jens K. vil forsøge at skaffe et køleskab.
 
Ad 7. Hjemmesiden
Der blev ikke taget nogen nye beslutninger, men siden er relativt velbesøgt, også fra udlandet. Emnemæssigt topper en opskrift på slåensnaps!
 
Ad 8. Rest kød ”udsalg”
Det var muligt for medlemmerne at købe overskydende kød fra fællesjagten til næsten symbolske priser.
 
Ad 9. Jagtfesten
Der var fra bestyrelsen nogle bemærkninger omkring forbruget under jagtfesten og en prisforhøjelse til 75 kr. for entre blev vedtaget
 
Ad 10. Valg til bestyrelsen
Jytte og Niels L. udtræder og fik tak for deres gode indsats. Med applaus blev Vita og Jens R. valgt til bestyrelsen. 
 
Ad 11. Eventuelt
Der var stemning for, at Byhistorisk Arkiv i Skive får overdraget den gamle protokol, som pt. opbevares hos Garry.
Det blev modtaget meget positivt, at Janne D. og Kim samt Janne F. slog fast, at der var nye kræfter tilstede til at indgå i arbejdet omkring forsamlingshuset og i respekt for det, der er sket og foretaget i tidens løb.
 
 
Italien, 24. april 2012
John
 
Ps. Tak til Bjørg, Vita, og Jytte for kaffe og dejligt hjemmelavet smørrebrød og æblekage. 

– Generalforsamling 2012 – Forsamlingshus – Hejlskov Landsby

Hejlskov Landsby © 2024

   Hejlskov forsamlingshus
      Hejlskovvej 71,  7840 Højslev

   info@hejlskovlandsby.dk
   www.hejlskovlandsby.dk